نحوه ارسال

ارسال در کل ایران از طریق پست و یا باربری انجام میگردد